Yabancı Personel Çalışma İzni

Bu sayfa, bir işletmede maaş alarak çalışacak olan yabancı uyrukluların çalışma izinleri hakkında gerekli bilgi ve belgeleri içerir.

Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe süreli çalışma izni; belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere ve ilk seferde en fazla bir yıl geçerli olmak üzere verilir. 

Çalışma izin belgesi, pasaport veya sürücü belgesi gibi önceden alınan ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılan bir belge değildir. Çalışma izni alınabilmesi için, işveren ve çalışacak olan yabancının müşterek müracaatları gerekir. Yabancının hangi işletmede, hangi görevde çalışacağı, ne kadar maaş alacağı ve ne kadar süreyle çalışacağı belirlenmiş olmalıdır.

Kanunlarımıza göre çalışma izni verilebilmesi için, işverenin ve çalışacak olan yabancının sahip olması gereken kriterleri karşılayabiliyor olması beklenir. Kriterlerin karşılanması halinde, çalışma izni alınabileceği anlamını çıkarılmamalıdır. Bahsedilen kriterler, başvuru yapılabilmesini teminen gereklidir. Çalışma izni verilip verilmeyeceği bakanlık uzmanlarınca değerlendirilecek olup; iş piyasasındaki durum, ekonomik konjonktür, işverenin mali yapısı, istihdama katkısı ve yabancı için yapılacak güvenlik soruşturması gibi birçok değişkene bağlıdır. 

Eğer bir işletmede maaş alarak çalışacaksanız, aşağıdaki başlıklardan durumunuzu en iyi açıklayan sekmeyi inceleyiniz.

Yabancıların çalışma izin kriterleri yeniden belirlenmiştir!
 1. Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır. (İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.)
 2. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
 3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2. madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1. ve 2. maddeler uygulanmayacaktır.
 4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL'den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur. (Bir işletmenin ortağı olarak çalışma izni almak isteyen yabancılar için, yabancı işverenler sekmesini inceleyiniz.)
 5. Yabancıya ödenecek maaş tutarları :İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;a) Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,b) Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,c) Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı,d) Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.
 6. Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.
 7. (Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108) Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.
 8. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.
 9. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.
 10. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.
Yabancı personel çalışma izni nasıl yapılır?

Yurt içinden, sadece en az altı ay süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri başvurabilirler.Altı ay ikamet tezkeresi almamış olan yabancılar ise, yurt dışından çalışma izni başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapabilirler.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?
 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na hitaben yazılmış çalışma izni başvuru dilekçesi
 2. Yabancı ülke vatandaşı personel başvuru formu
 3. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi
 4. Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi
 5. Özgeçmiş
 6. Şahsı istihdam edecek kurum tarafından yapılmış yazılı çalışma izni talebi
 7. Bir önceki yıla ait bilanço, kâr-zarar hesaplarını gösteren vergi dairesi onaylı belge
 8. Doğrudan yabancı yatırımlar söz konusu olduğunda, kurumun en son sermaye ve hissedar yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bizzat kurum tarafından onaylı nüshası
 9. Şahsın mimar veya mühendis olması durumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Türk Mimar ve Mühendisler Odası'nın onayı
İrtibat bürolarında çalışacak yabancıların çalışma izni

4875 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren irtibat bürolarında, yetki belgesi sahibi en fazla bir kişiye; büro faaliyetleri için son yıl içinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz getirilmiş olması kaydıyla, Bakanlıkça çalışma izni verilir.

Yetki belgesi olmayan yabancı personelin veya yetki belgesi sahibi olan ikinci bir yabancı personelin çalışma izni taleplerinde, irtibat bürosunda en az beş (5) Türk personel istihdamı şartı aranmaktadır.

 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na hitaben yazılmış çalışma izni başvuru dilekçesi
 2. Yabancı ülke vatandaşı personel başvuru formu
 3. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi
 4. Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi
 5. Özgeçmiş
 6. İrtibat Bürosunun kuruluş ve süre uzatımına ilişkin Hazine Müsteşarlığından alınmış faaliyet izin belgesi
 7. İrtibat Bürosu faaliyetleri için son yıl içinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz getirilmiş olduğuna ilişkin belgeler
 8. İrtibat Bürosu Faaliyet Raporu
Ev hizmetlerinde çalışacak olan yabancıların çalışma izinleri

Ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni alabilmesi için gerekli şartlar farklıdır. Öncelikle işveren olacak hane halkının neden yabancı personel istihdamına ihtiyaç duyduğunu ve yabancıya ödenecek maaş ile sigorta primini ödeyecek mali gücünün olduğunu ispata dair belgelerini de bakanlığa sunmalıdır. Bu şartları karşılayacak mali güce ve yabancı personel istihdamını haklı kılacak gerekçeye sahip olan hane halkı işverenler başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru yapılabilmesi için, en az altı ay süreli (süresi sona ermemiş )ikamet tezkeresi şartı aranır.Altı aylık ikamet tezkeresi almamış olan yabancılar ise, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuruda bulunarak işlem sürecinin başlatılmasını sağlayabilirler.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na hitaben yazılmış çalışma izni başvuru dilekçesi
 2. Yabancı ülke vatandaşı personel başvuru formu
 3. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi
 4. Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi
 5. Özgeçmiş
 6. Şahsı istihdam edecek hane halkı tarafından yapılmış yazılı çalışma izni talebi
 7. Hane halkını oluşturan bireylerin kimlik fotokopileri, yerleşim yeri belgeleri
 8. Eşlerin evlilik cüzdanı fotokopileri ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgeleri
 9. Hane halkının toplam gelir durumunu gösterir belgeler

Ev hizmetlerinde çalışacak olan yabancıya ödenecek maaş tutarı ve sigorta primi ne kadardır?

ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Kapıcılar ve ev hizmetlerinde çalışanlar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 886,50 TL ASGARİ ÜCRET 886,50 TL
SSK PRİMİ % 14 124,11 TL SSK İŞVEREN PRİMİ % 14,5 128,54 TL
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 8,87 TL İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 17,73 TL
KESİNTİLER TOPLAMI 132,98 TL    
NET ASGARİ ÜCRET 753,52 TL İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.032,77 TL
Kaçak durumda olan yabancılar için çalışma izni alınabilir mi?

Vize veya ikamet tezkeresi biten ancak Türkiye'den çıkış yapmayan yabancı uyrukluların çalışma izni alabilmesi için öncelikle mevcut kaçaklık durumunun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu iki şekilde yapılabilmektedir. Ev hizmetlerinde kaçak olarak çalışan yabancıların çalışma izinleri için de aynı süreç geçerlidir.

1. Yöntem : Kaçak durumda olan yabancı, ülkemizden çıkış yapacağı hudut kapısında, kaçak kaldığı süreleri kapsayan dönem için ortaya çıkacak olan ceza tutarını ödeyerek çıkış yapabileceklerdir. Ayrıca yabancıya, Türkiye'de kaçak kaldığı süre kadar giriş yasağı uygulanacaktır.

2. Yöntem : Yabancının ikamet ettiği ildeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Çıkışa Teminen İkamet Tezkeresi alınması durumunda aynı ceza tutarı ödenir. Düzenlenen tezkereyi teslim alan yabancı 15 gün içerisinde Türkiye'den ayrılmalıdır. Emniyet Müdürlüğü kanalıyla çıkış yapan yabancılara uygulanan giriş yasağı süresi; ülkemizde kaçak olarak bulunduğu sürenin yarısı kadar uygulanacaktır.

Ödenecek ceza tutarı, yabancının kaçak kaldığı süre hesaplanarak tespit edilmektedir.

Çıkışa Teminen İkamet Tezkeresi alarak yurtdışına çıkış yapan yabancı, ikamet ettiği ülkede bulunan Türk Temsilciliği'ne müracaat ederek çalışma izni sürecinin başlatılmasını sağlayabilir.

Çalışma izni başvurusunun onaylanması halinde, yabancının giriş yasağı kaldırılır. Bu sürede yurtdışında bulunan yabancı uyruklu kişinin giriş yasağı kaldırılır. Böylece yabancının çalışma vizesi alarak Türkiye'ye giriş yapması ve Çalışmaya Bağlı İkamet Tezkeresi almak üzere emniyet makamlarına müracaat etmesi mümkün olacaktır.

Onaylanan çalışma izin belgenizin nerede olduğunu öğrenebilirsiniz.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gönderilen evraklarınızın şuan nerede olduğunu bu aracı kullanarak sorgulayabilirsiniz.
Uygulamaya git »
BAŞARI PERFORMANSIMIZ
Başarı performansımız anlık hesaplanmaktadır. Tablodaki rakamlar, türlerine göre onaylanan başvuruların toplam başvuru sayısına oranını ifade eder.
 • Çalışma İzni - Yurtiçi başvuru - İlk%99.55
 • Çalışma İzni - Ev Hizmetleri - Yurtiçi%99.58
 • Çalışma İzni - Ev Hizmetleri - Yurtdışı%97.95
 • Çalışma İzni - Yurtdışı başvuru%98.04
 • Çalışma İzni Uzatma - Tüzel%99.74