Özel Durumdaki Yabancıların Çalışma İzinleri

Bu sayfa, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de yasal çalışma izni alarak ikamet edebilmeleri için gerekli bilgi ve belgeleri içerir.

Süreli, süresiz veya bağımsız çalışma izinlerinin dışında kalan özel hallerde de çalışma izni verilebilir.

Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri aşağıda belirtilen yabancılara, sürelere tabi olmaksızın çalışma izini verilebilir.

Türk vatandaşı ile evli yabancılar için çalışma izni

Türk vatandaşı ile evli yabancılar için çalışma izniBir Türk vatandaşı ile evli olan eşiyle Türkiye'de evlilik birliği içinde yaşayan yabancılardan; ikamete ilişkin süre koşulu aranmaksızın Türkiye'de kanuni olarak bulunanlar, "istisnai çalışma izni" isteyebilirler.

Evli kalma süresi "üç yılı" doldurmadan evliliğin sona ermesi veya evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının belirlenmesi durumunda (formalite evlilik gibi), çalışma izin belgesi geçerliliğini kaybeder.

Üç yıl süreyle evli kalıp boşanan yabancılar için çalışma izni

Üç yıl süreyle evli kalıp boşanan yabancılar için çalışma izniBir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az "üç yıl" sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, yerleşmiş olan (Türkiye'de ikametine devam eden) yabancıların çalışma izinleri, Türkiye'de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir.

Yerleşmiş sayılan yabancıların çalışma izni

Yerleşmiş sayılan yabancıların çalışma izniYerleşmiş sayılan yabancı kavramından; ülkemize gelerek genelde tatil bölgelerine yerleşen ve buralarda gayrimenkul satın almış olanlar, ülkemizde kalmak ve fiilen yerleşmek niyetiyle gelmiş olanlar, Türkiye'yi kendi iradesi veya ailesine tabi olarak, şahsi hayatı için yakın ilişkiler kurduğu yer sayanlar, yine ülkemizi, ekonomik faaliyetleri, sosyal irtibatları ve yaşamak için hayatlarının merkezi haline getiren yabancılar gibi şartlardan bir veya birkaçını taşıyan yabancılar anlaşılacaktır.

Bu yabancılardan, Türkiye'de en az üç yıl süreyle kanunî ve kesintisiz ikamet izni bulunanlara talepleri halinde istisnai çalışma izni müracaatı için "Türkiye'de Yerleşik Sayılan Yabancı" olduğuna ilişkin belge verilecektir.

Bununla birlikte, Türkiye'de yerleşmiş olan yabancıların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarının çalışma izinleri de istisnaî olarak verilebilir.

Türk vatandaşlığını kaybedenler için çalışma izni

Türk vatandaşlığını kaybedenler için çalışma izniTürk vatandaşlığını kaybedenler; 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 19, 27 ve 28. maddeleri kapsamında bulunan yabancıların çalışma izin talebinde bulunmaları halinde durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUTÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU (69KB, 9 SAYFA)

Muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancılar

Muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancılar2510 sayılı İskan Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

5543 Sayılı İSKAN KANUNU5543 Sayılı İSKAN KANUNU (112KB, 14 SAYFA)

Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların eş ve çocukları

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan eş ve çocuklarının çalışma izin talebinde bulunmaları halinde, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

Yabancı devlet ve uluslararası kuruluş görevlileri ile eş ve çocukları

Yabancı devlet ve uluslararası kuruluş görevlileri ile eş ve çocuklarıYabancı devletlerin Türkiye'deki büyükelçilikleri ile konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevli diplomat, idari ve teknik personelin hizmetinde çalışanlar ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere Türkiye'de bulunan büyükelçiler, konsolosluklar ve uluslar arası kuruluşların temsilciliklerinde görevlendirilen diplomatların ve idari ve teknik personelin eş ve çocuklarının çalışma izinleri; Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal eden başvuruları üzerine anılan Bakanlığın görüşleri doğrultusunda istisnai olarak verilebilir.

Bilimsel, kültürel ve sportif amaçlarla kısa süreli gelen yabancılar

Bilimsel ve kültürel faaliyet amacıyla "bir ayı" aşan ve sportif faaliyetler amacıyla "dört ayı" aşan süre ile geçici olarak Türkiye'ye gelecek yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Türkiye'de bulunacakları süre için, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

Kilit personel niteliğindeki yabancılar için çalışma izni

Kilit personel niteliğindeki yabancılar için çalışma izniKanunla yetki verilen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle; mal ve hizmet alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde ayrıca, yapım ve her türlü inşaat işinde çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, sözleşme veya ihalede belirtilen süre için çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

Detaylı bilgi için Yabancı İşçiler sekmesini inceleyiniz!

Türk soylu yabancılar için çalışma izni

Türk soylu yabancılar için çalışma izniTürkiye'de ikamet eden Türk soylu yabancıların ihtiyaç duyulan meslek ve sanatları serbestçe yapabilmelerine, (Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilâtı hariç) kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde bu meslek ve sanat dallarında çalıştırılabilmelerine imkân sağlamaktır. Fakat Türk Soylu yabancıların da çalışma izni alması zorunludur.

TÜRK SOYLU YABANCILAR HAKKINDA KANUNTÜRK SOYLU YABANCILAR HAKKINDA KANUN (61KB, 2 SAYFA)
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİYABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (264KB, 15 SAYFA)

Yabancı öğretmenler, kültür ve din kurumlarında görevlendirilen yabancılar

Yabancı öğretmenler, kültür ve din kurumlarında görevlendirilen yabancılarTürkiye'de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmelere, Türkiye'de yabancı ülkelerin kültür kurumlarındaki görevlilerine, din kurumlarında görevlendirilecek din görevlilerine, çalışmak üzere ikamet izinleri İçişleri Bakanlığınca verilir.

bilgiBu konulardaki çalışma izin başvuruları Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılır.

Gün Hesaplama
Yabancının Türkiye'ye giriş çıkış tarihlerini yazarak kalabileceği günleri hesaplayabilirsiniz.
Uygulamaya git »
BAŞARI PERFORMANSIMIZ
Başarı performansımız anlık hesaplanmaktadır. Tablodaki rakamlar, türlerine göre onaylanan başvuruların toplam başvuru sayısına oranını ifade eder.
  • Çalışma İzni - Yurtiçi başvuru - İlk%99.55
  • Çalışma İzni - Ev Hizmetleri - Yurtiçi%99.57
  • Çalışma İzni - Ev Hizmetleri - Yurtdışı%97.94
  • Çalışma İzni - Yurtdışı başvuru%98
  • Çalışma İzni Uzatma - Tüzel%99.73