Şirket Ortağı Olan Yabancıların Çalışma İzinleri

Bu sayfa, Türkiye'de açılmış veya açılacak olan bir şirkete ortak olan yabancıların çalışma izinleri konusundaki bilgileri içerir.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, ülkemizde tesis edilecek bir yatırımın pay sahibi olabilirler. Pay sahibi olan yabancı uyrukluların fiili olarak işletmede görev almaması durumunda çalışma izni almaları zorunlu değildir. Ancak kişinin işletmede çalışması halinde çalışma izni almaları zorunludur. Aynı şekilde yabancı uyruklu kişinin şirketi temsile yetkili müdür olması durumunda çalışma izni alması zorunludur.

Yabancı sermayeli şirket ne demektir?

Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan bir iştirakin hissedarlarından herhangi birinin; yabancı gerçek veya tüzel kişi olması durumunda yabancı sermayeden söz edilebilir.

Doğrudan yabancı sermayeli şirket ne demektir? (Direct Foreign Investment-DFI)

4875 sayılı DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU'NA göre yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ile yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişileri ve uluslar arası kuruluşları tarafından; Türkiye yapılan (portföy hariç) yatırımları kapsar. Bu yatırımlar bir şirketin satın alınması veya yeni kurulması olabileceği gibi; sınai hakların transferi veya makine teçhizat transferlerini ifade etmektedir.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNUDOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU (368 KB, 5 SAYFA)
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİDOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (644 KB, 9 SAYFA)

Yabancı şirket ortakları için çalışma izni nasıl alınır?

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan şirket, şube ve irtibat büroları kapsamında istihdam edilecek yabancı uyruklu kişilerin çalışma izinlerine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlenmiştir. Öncelikle yapılması gereken, şirket ortağı olan yabancının çalışacağı bu yatırımın durumunu tespit etmektir.

Aşağıda sıralanan şartlara göre yatırımın özellik arz eden bir yatırım olup olmadığını tespit ederek; bir sonraki aşamaya geçiniz.

Özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar:

 1. Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 30 trilyon Türk Lirası olması
 2. Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 milyon ABD Doları olması
 3. Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi
 4. Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 10 trilyon Türk Lirası olması
 5. Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması

bilgiBu şartları sağlayamayan şirketler özellik arz eden yatırım olarak değerlendirilmemektedir. Bu durumda 4817 sayılı kanun hükmünde başvuru yapılması gerekir.

Özellik arz eden yatırımlarda çalışacak yabancılar, şirket ortakları

Özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel statüsündeki yabancılar veya bunların işverenleri; yabancının Türkiye'de kanuni olarak bulunması halinde, çalışma izni müracaatlarını doğrudan Bakanlığa yapabilirler.

Çalışma izni verilen kilit personel statüsündeki yabancıların Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden çalışma vizesi alarak yurda giriş yapmaları ve giriş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ikamet tezkeresi almak üzere Emniyet makamlarına başvurmaları zorunludur.

 1. Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk Lirası olduğuna ilişkin belgeler
 2. Şirket veya şubenin yaptığı son yıl ihracat tutarının en az 1 milyon ABD Doları olduğuna ilişkin belgeler
 3. Sosyal Sigortalar Kurumu'na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edildiğine ilişkin belgeler
 4. Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 10 trilyon Türk Lirası olduğunu belgeleyen Yatırım Teşvik Belgesi, Turizm Teşvik Belgesi gibi belgeler
 5. Ana şirketin, merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunduğunu gösteren Faaliyet Belgesi
 6. İstihdam edilecek kilit personelin yurt dışındaki ana şirket tarafından görevlendirildiğine ilişkin görevlendirme yazısı
Özellik arz etmeyen yabancı yatırımlarda çalışan şirket ortakları

Yukarıda sıralanan şartları sağlamayan diğer tüm yatırımlar için 4817 sayılı kanun ve bu kanuna ait uygulama usul ve esasları uygulanır.

İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL'den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.

 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na hitaben yazılmış çalışma izni başvuru dilekçesi
 2. Yabancı ülke vatandaşı personel başvuru formu,
 3. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi
 4. Varsa öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi
 5. Özgeçmiş
 6. Şirket ortaklığını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
 7. Faaliyet Belgesi
 8. Bir önceki yıla ait bilanço, kâr-zarar hesaplarını gösteren vergi dairesi onaylı belge
Gün Hesaplama
Yabancının Türkiye'ye giriş çıkış tarihlerini yazarak kalabileceği günleri hesaplayabilirsiniz.
Uygulamaya git »
BAŞARI PERFORMANSIMIZ
Başarı performansımız anlık hesaplanmaktadır. Tablodaki rakamlar, türlerine göre onaylanan başvuruların toplam başvuru sayısına oranını ifade eder.
 • Çalışma İzni - Yurtiçi başvuru - İlk%99.55
 • Çalışma İzni - Ev Hizmetleri - Yurtiçi%99.57
 • Çalışma İzni - Ev Hizmetleri - Yurtdışı%97.94
 • Çalışma İzni - Yurtdışı başvuru%98
 • Çalışma İzni Uzatma - Tüzel%99.73